“BLUE CLUB” ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ

“BLUE PASSION” ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

Όροι και Προϋποθέσεις

 1. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα πιστότητας “Blue Club” έχει δημιουργηθεί από την Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Π.Α.Ε. Χανιά», που εδρεύει στα Χανιά, οδός Οδυσσέα Καλλιγιάννη αριθμός 4, με ΑΦΜ 997144473 και Δ.Ο.Υ. Χανίων και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΠΡΟΕΔΡΟ του Διοικητικού της Συμβουλίου κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΡΟΚΑΚΗ που θα καλείται εφεξής ως «Π.Α.Ε.», και απευθύνεται σε ενήλικες φιλάθλους/μέλη/φίλους της Π.Α.Ε. και αφορά την παροχή εκπτώσεων σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις με το εν λόγω πρόγραμμα πιστότητας, μέσω των αγορών που κάνουν ως μέλη του προγράμματος σε αυτές, τόσο για τους ίδιους όσο και για τα μέλη της οικογένειάς τους.

Σκοπός του προγράμματος πιστότητας “Blue Club” είναι αφενός η επιβράβευση των φίλων της Π.Α.Ε. που επιλέγουν: είτε τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις με το πρόγραμμα, είτε το επίσημο κατάστημα πώλησης ειδών της Ομάδας για τις αγορές τους που αφορούν αυτούς και την οικογένεια τους και αφετέρου η προνομιακή τους ενημέρωση για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προωθητικές ενέργειες των επιχειρήσεων αυτών.

 1. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

Κάθε κάρτα μέλους του προγράμματος “Blue Club”, η οποία ονομάζεται “Blue Passion”, είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εκδότριας Π.Α.Ε. και ο κάτοχος της είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση.

Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση της κάρτας.

Η κάρτα μέλους είναι πλαστική. Η παραλαβή της πλαστικής κάρτας γίνεται ταχυδρομικώς (στη διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την διαδικασία εγγραφής του στο πρόγραμμα) ή από τα γραφεία της Π.Α.Ε., αφού πρώτα το μέλος συμπληρώσει τη Φόρμας Εγγραφής που θα βρει ΕΔΩ.

Το μέλος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα μέλους “Blue Passion” της οποίας είναι κάτοχος στις συμβεβλημένες με το πρόγραμμα επιχειρήσεις, μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι δύνανται να τροποποιηθούν από την Π.Α.Ε. οποτεδήποτε με ενημέρωση του μέλους στα στοιχεία επικοινωνίας του που έχει δηλώσει ή/και με την ανάρτηση των νέων όρων στον ιστότοπο https://chaniafc.gr/partners/ ή/και με ανακοινώσεις στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις.

Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Το μέλος με την εμφάνισή της κάρτας δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο να απολαύσει προνόμια, όπως αυτά τίθενται και ανακοινώνονται από την Π.Α.Ε. και τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Προνόμια δεν παρέχονται στο μέλος όταν πραγματοποιεί αγορές στα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) των συμβεβλημένων επιχειρήσεων, εφόσον υφίστανται τέτοια.

Το μέλος υποχρεούται να ακολουθεί τους συνήθεις κανόνες λειτουργίας κάθε χώρου, καθώς και τις οριζόμενες από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις προϋποθέσεις κρατήσεων, τήρησης ωραρίων, παροχής υπηρεσιών κ.λπ.

Υποχρέωση του μέλους/κατόχου, για να απολαύσει τα προνόμια/κίνητρα/ωφελήματα/ειδικές παροχές του προγράμματος “Blue Club”, όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Π.Α.Ε. και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων, είναι η επίδειξη/χρήση της προσωπικής κάρτας μέλους “Blue Passion” πριν από την παροχή του αγαθού ή της υπηρεσίας και την πληρωμή του λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι η σύμβαση με την επιχείρηση δεν έχει διακοπεί, η κάρτα είναι σε ισχύ και δεν έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο η χρήση της. Σε αντίθετη περίπτωση, η συνεργαζόμενη επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραχώρηση του προνομίου/ωφελήματος/ειδικής παροχής.

Η κάρτα μέλους και το δικαίωμα έκπτωσης δεν μπορούν να αντικατασταθούν ή εξαργυρωθούν με χρήματα.

Η κάρτα μέλους και το τρέχον πρόγραμμα προνομίων έχουν ισχύ μόνο στο δίκτυο των συμβεβλημένων επιχειρήσεων.

Η Π.Α.Ε. δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να τερματίσει το πρόγραμμα πιστότητας “Blue Club”, να αρνηθεί την έκδοση κάρτας προνομίων “Blue Passion” και να ακυρώσει κάρτες “Blue Passion”.

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η Π.Α.Ε. έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, την παρούσα σύμβαση με το μέλος ή να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας. Σε οιαδήποτε περίπτωση που το μέλος δεν τηρεί τους παρόντες όρους ή σε περίπτωση κακής χρήσης ή προσπάθειας απάτης μέσω της κάρτας μέλους, η κάρτα μέλους διαγράφεται και όλα τα προνόμια αφαιρούνται.

Η κάρτα μέλους παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα αυτό αναγνωρίζεται ως έγκυρο μέλος του προγράμματος προνομίων “Blue Club” και για όσο χρόνο το πρόγραμμα προνομίων “Blue Club” βρίσκεται σε ισχύ. Η Π.Α.Ε. διατηρεί κάθε δικαίωμα, κατά την απόλυτα διακριτική της ευχέρεια, να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα και δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ανταμοιβής και του ύψους επιβράβευσης αγορών καθώς και να τροποποιήσει ή και να τερματίσει οποτεδήποτε γενικά το πρόγραμμα προνομίων “Blue Club”. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στο μέλος με κάθε πρόσφορο μέσο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει αυτός δηλώσει στην αίτηση εγγραφής του ή/και με ανάρτηση της εντός των συμβεβλημένων επιχειρήσεων του προγράμματος ή/και στο διαδικτυακό τόπο (website) αυτής (https://chaniafc.gr/). Το μέλος ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της Π.Α.Ε. γι’ αυτές τις αλλαγές ή την παύση του προγράμματος “Blue Club”, αφού ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της Π.Α.Ε.

Για την καλύτερη ενημέρωση των μελών του προγράμματος καθώς και για την γνωστοποίηση των προνομίων που αυτά θα λαμβάνουν στις συμβεβλημένες με το πρόγραμμα επιχειρήσεις, η Π.Α.Ε. θα επικοινωνεί στα μέλη του προγράμματος, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τις ιδιαίτερες εκπτωτικές προσφορές των επιχειρήσεων καθώς και προωθητικές ενέργειες από το επίσημο κατάστημα της Ομάδας με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους ή/και  με γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητής τηλεφωνίας που έχουν δηλώσει. Η επικοινωνία αυτή δεν θα πραγματοποιείται προς τα μέλη που έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν επικοινωνία από την Π.Α.Ε.

Η διάρκεια ισχύος της κάρτας προνομίων “Blue Passion” ορίζεται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021. Η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς επέκτασης του προγράμματος “Blue Club” για όσο χρόνο εκτιμήσει. Η κάρτα μπορεί να αντικατασταθεί, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της, μόνο στα κεντρικά γραφεία της Π.Α.Ε. και με την υποβολή νέας αίτησης, όπου και θα εκδίδεται νέα κάρτα.

Η Π.Α.Ε. έχει μεν συνάψει συμβάσεις με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή των πληροφοριών που αυτές παρέχουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε τυχόν πλημμέλεια ή οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο, μέλος ή τρίτο ή σε οποιαδήποτε περιουσία που προκύπτει στο σύνολό της ή μερικώς, άμεσα ή έμμεσα, από την παραλαβή, αποδοχή, κατοχή, χρήση ή εσφαλμένη χρήση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας από τα παρεχόμενα από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις υπηρεσίες ή προϊόντα.

Η ενημέρωση προς τα μέλη του “Blue Club” για τις παροχές/προνόμια/ωφελήματα/κίνητρα, τους χώρους των συνεργαζομένων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και για τον χρόνο που ισχύουν τα ανωτέρω θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο (ειδική σηματοδότηση σε τυχόν προωθητικό υλικό, εκπτωτικό κατάλογο που τυχόν θα διανέμεται, κ.λ.π.) και σε κάθε περίπτωση μέσω της ιστοσελίδας https://chaniafc.gr. Με τον ίδιο τρόπο γνωστοποιείται στα μέλη-κατόχους της κάρτας “Blue Passion” η τυχόν διακοπή της συμμετοχής στο πρόγραμμα “Blue Club” κάποιας επιχείρησης ή η προσθήκη νέας. Η Π.Α.Ε. ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για το χρόνο παραμονής οποιασδήποτε επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Η Π.Α.Ε. δεν προβαίνει σε διαβεβαιώσεις, δεν παρέχει εγγυήσεις αναφορικά με αγαθά ή υπηρεσίες που παρέχονται από οποιαδήποτε συνεργαζόμενη επιχείρηση μέσω του προγράμματος “Blue Club”. 

Η παροχή οποιουδήποτε προνομίου/ωφελήματος/ειδικής παροχής/κινήτρου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της συγκεκριμένης, κάθε φορά, επιχείρησης.

Οι κάτοχοι καρτών θα πρέπει να υποβάλλουν οποιαδήποτε παράπονα που μπορεί να έχουν σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες στην επιχείρηση που παρέχει τα σχετικά αγαθά ή τις σχετικές υπηρεσίες.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1. Νομική Βάση και Διαφάνεια Επεξεργασίας, Επικαιροποίηση Δεδομένων

H Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Π.Α.Ε. Χανιά», που εδρεύει στα Χανιά, οδός Οδυσσέα Καλλιγιάννη αριθμός 4, με ΑΦΜ 997144473 και Δ.Ο.Υ. Χανίων και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΠΡΟΕΔΡΟ του Διοικητικού της Συμβουλίου κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΡΟΚΑΚΗ έχει συμμορφωθεί ως προς τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του μέλους και ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων του στα γραφεία της Διοίκησης, στον ιστοχώρο της και στο επίσημο κατάστημα της Ομάδας.

Η Π.Α.Ε. ενημερώνει το μέλος και το μέλος του προγράμματος αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος για τα κάτωθι:

4.1.α. Για την επεξεργασία των δεδομένων των μελών της κάρτας “Blue Passion” όπως περιγράφεται κατωτέρω, η Π.A.E. στηρίζεται στις εξής νομικές βάσεις:

Εκτέλεση σύμβασης: Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της παρούσας σύμβασης και της κάρτας “Blue Passion” δηλαδή: α) η συμμετοχή του μέλους στο πρόγραμμα και η επιβράβευση του μέλους με προνόμια (εκπτώσεις) από τις αγορές του και β) η ενημέρωση του μέλους για ειδικές προσφορές και προνομιακές υπηρεσίες, είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από το μέλος κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα “Blue Club”.

Έννομα συμφέροντα: Η επεξεργασία των δηλωθέντων στην αίτηση προσωπικών δεδομένων των μελών του προγράμματος είναι απαραίτητη για την βελτίωση των υπηρεσιών της Π.A.E. (επεξεργασία στατιστικών και μη ταυτοποιήσιμων δεδομένων), τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης ή κακής χρήσης της κάρτας του μέλους, την τυχόν συνεργασία με δικαστικές και ρυθμιστικές αρχές, καθώς επίσης και για τη διαφύλαξη και υποστήριξη των γενικών έννομων συμφερόντων της Π.A.E.

4.1.β. Το μέλος έχει δικαίωμα αλλά και υποχρέωση πρόσβασης, διόρθωσης και επικαιροποίησης των προσωπικών του δεδομένων  και οφείλει να γνωστοποιεί αμελλητί στην Π.Α.Ε.:

 • τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης που έχει δηλώσει ή τυχόν αλλαγή του αριθμού του κινητού του τηλεφώνου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected] ή με κλήση στον τηλεφωνικό αριθμό 28210 75407 ή με προσωπική του επίσκεψη στα γραφεία της Π.Α.Ε. Δεδομένου, μάλιστα, ότι ο αριθμός του κινητού του δύναται να αποτελέσει μέσο ταυτοποίησης του μέλους για την χρήση της κάρτας του η  Π.A.E. δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση μη προηγούμενης ενημέρωσης της από το μέλος για την αλλαγή του αριθμού κινητού του.
 • Είδος και Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων – Σκοπός Επεξεργασίας – Δικαιώματα Μελών

4.2.α. Είδος και Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα που θα πρέπει να παρέχει κάθε μέλος για την εγγραφή του στο πρόγραμμα “Blue Club” είναι τα εξής:

Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό κινητού τηλέφωνου, έτος γέννησης και ηλεκτρονική διεύθυνση (email), αριθμός τέκνων.  

Η Π.Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα από το μέλος:

 1. για την εκτέλεση των όρων του προγράμματος επιβράβευσης “Blue Club”,
 2. για την επικοινωνία γενικών ή ειδικών προσφορών προς το μέλος και την ενημέρωση του για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ή των συμβεβλημένων, με το πρόγραμμα, επιχειρήσεων,
 3. για την συμπλήρωση ερωτηματολογίων ικανοποίησης πελατών και υπηρεσιών, προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση και η ποιότητα του προγράμματος “Blue Club” και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ταιριάζουν καλύτερα στα μέλη του προγράμματος,
 4. για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει νόμου, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται από τις φορολογικές αρχές στα πλαίσια ελέγχων ή για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων και εννόμων συμφερόντων της, όπως σε περιπτώσεις υποθέσεων ενώπιον ρυθμιστικών, διοικητικών ή Δικαστικών αρχών και για την διασφάλιση ότι το μέλος είναι ενήλικο φυσικό πρόσωπο και κάτοικος Ελλάδος.

Η Π.Α.Ε. διατηρεί επίσης το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του μέλους μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας του που αποκτήθηκαν νομίμως στο πλαίσιο της εγγραφής του στο πρόγραμμα πιστότητας “Blue Club”, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στο πλαίσιο της συναλλακτικής τους σχέσης (άρθρο 11 παρ. 3 του ν.3471/2006) και για όσο χρόνο το μέλος δεν δηλώνει την αντίρρηση του σε αυτή την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει, προνομιακή και εξειδικευμένη ενημέρωση για τα προϊόντα της,  ειδικές ή γενικές, προσφορές,  προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς της Π.Α.Ε., την επικοινωνία με το μέλος για την διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της Π.Α.Ε. προς τους πελάτες της και δύναται να συνεχίζεται και μετά την αποχώρηση/διαγραφή του μέλους, για όσο χρόνο αυτό δεν δηλώνει την αντίρρηση του (opt-out) στην λήψη τέτοιας επικοινωνίας. Επίσης η Π.A.E. μπορεί να επικοινωνεί με το μέλος μέσω υπηρεσιών μηνυμάτων όπως Viber, WhatsApp κλπ, για λόγους καλύτερης επικοινωνίας με τα μέλη και ελέγχου του κόστους της επικοινωνίας. Τα μέλη έχουν την ευχέρεια να επιλέγουν τα κανάλια επικοινωνίας, που θα μπορεί να χρησιμοποιεί η Π.A.E. για την ενημέρωση τους, είτε διαδικτυακά με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], είτε με κλήση στον τηλεφωνικό αριθμό 28210 75407, η οποία θα καταγράφεται για την διασφάλιση της ασφάλειας των συναλλαγών και θα διατηρείται για ένα (1) έτος. Το μέλος ενημερώνεται ότι οι αλλαγές στις προτιμήσεις αυτές έχουν χρόνο υλοποίησης έως και 30 ημέρες, για τεχνικούς λόγους και ότι εφόσον έχει αντιταχθεί στην εμπορική επικοινωνία της Π.Α.Ε. δεν θα δύναται να λαμβάνει μηνύματα ενημέρωσης για τις προωθητικές ενέργειες που θα υφίστανται, είτε από την Π.Α.Ε. την ίδια και τα προϊόντα της, είτε από τις συμβεβλημένες, με το πρόγραμμα, επιχειρήσεις. Διευκρινίζεται ότι η Π.A.E. θα εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τα κανάλια επικοινωνίας για την μη εμπορική επικοινωνία με το μέλος που αφορά την χρήση της κάρτας του και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

4.2.β. Αποδέκτες Δεδομένων:  Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του μέλους δύνανται να είναι:

 • Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Π.A.E.
 • Οι φορολογικές ελεγκτικές, δικαστικές, ρυθμιστικές κλπ αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου
 • Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων, στους οποίους διαβιβάζονται με αυστηρούς περιορισμούς και διαδικασίες τα απαραίτητα δεδομένα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και την εξυπηρέτηση των μελών.

Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του μέλους οι υπάλληλοί και προστηθέντες της Π.A.E. καθώς και οι πάσης φύσεως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 καθώς και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και νομολογία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και δεσμεύονται συμβατικά για την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων τους.

4.2.γ. Δικαιώματα Υποκειμένου Δεδομένων: Κάθε μέλος, ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. (ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού) και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

 • το δικαίωμα στην ενημέρωση και στην πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που επεξεργάζεται η Π.A.E. στο πλαίσιο της κάρτας προνομίων “Blue Passion”,
 • το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του που σχετίζονται με την κάρτα προνομίων “Blue Passion”,
 • το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων που σχετίζονται με την κάρτα προνομίων “Blue Passion”,
 • το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις, στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που σχετίζονται με την κάρτα προνομίων “Blue Passion”, και
 • το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του που σχετίζονται με την κάρτα προνομίων “Blue Passion”.

Τα ως άνω δικαιώματα του το μέλος μπορεί ειδικότερα να ασκήσει ως εξής:

 1. Για το δικαίωμα/υποχρέωση πρόσβασης, ενημέρωσης και διόρθωσης/συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη στο πρόγραμμα προνομίων να δουν, διορθώσουν/συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα:
 • υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή [email protected].
 • ή με γραπτή επιστολή στην Π.A.E. (Οδυσσέα Καλλιγιάννη 4, 73100, Χανιά Κρήτης – Υπόψη DPO).
 1. Για το δικαίωμα λήψης αντίγραφου ή φορητότητας των προσωπικών δεδομένων, η Π.Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη στο πρόγραμμα “Blue Club” να λάβουν αντίγραφο των προσωπικών τους δεδομένων ή/και να τα διαβιβάσουν σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας στο ειδικό μορφότυπο:
 • υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή [email protected].
 • ή με γραπτή επιστολή στην Π.A.E. (Οδυσσέα Καλλιγιάννη 4, 73100, Χανιά Κρήτης – Υπόψη DPO).

Το πρώτο αντίγραφο δεδομένων δεν θα χρεώνεται ενώ η Π.Α.Ε. μπορεί να χρεώνει για κάθε περαιτέρω αντίγραφο.

 1. Για το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του που σχετίζονται με την κάρτα προνομίων “Blue Passion”, το δικαίωμα διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων που σχετίζονται με την κάρτα προνομίων “Blue Passion” καθώς και το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις, στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που σχετίζονται με την κάρτα προνομίων “Blue Passion”, το μέλος μπορεί:
 • να υποβάλλει σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή [email protected].
 • ή με γραπτή επιστολή στην Π.A.E. (Οδυσσέα Καλλιγιάννη 4, 73100, Χανιά Κρήτης – Υπόψη DPO).

Σε περίπτωση άσκησης οιουδήποτε εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του μέλους η Π.A.E. θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος του εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της έγκυρης υποβολής του και αν απαιτείται περισσότερος χρόνος θα ενημερώσει κατάλληλα το μέλος. Διευκρινίζεται ότι για να θεωρείται έγκυρη η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων είναι δυνατό να απαιτείται η ταυτοποίησή του μέλους, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία ζητείται κάποια από τις παραπάνω ενέργειες  πράγματι ανήκουν στο μέλος/φυσικό πρόσωπο που αιτείται την συγκεκριμένη ενέργεια.

Η διαγραφή του μέλους από το πρόγραμμα “Blue Club” μπορεί να γίνει με 4 τρόπους:

 • είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή [email protected],
 • είτε με την αποστολή σχετικού έγγραφου αιτήματος στην διεύθυνση Οδυσσέα Καλλιγιάννη 4, 73100, Χανιά Κρήτης (Υπόψη DPO),
 • είτε με την συμπλήρωση και παράδοση του ειδικού εντύπου που διατίθεται στα γραφεία της Π.Α.Ε.,
 • είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 28210 75407.

Σε οιαδήποτε περίπτωση διαγραφής μέλους από το πρόγραμμα επιβράβευσης “Blue Club”, η Π.A.E. θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του μέλους για τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα διαγραφής του. Το μέλος ενημερώνεται, όμως, ότι ακόμα και μετά την πάροδο αυτών των 30 ημερών η Π.A.E. θα διατηρεί κάποια βασικά δεδομένα του μέλους, που θα παραμένουν στα αρχεία της για την διασφάλιση της νομιμότητας της επεξεργασίας τους (π.χ. ο αριθμός κινητής τηλεφωνίας και η ηλεκτρονική διεύθυνση σε κρυπτογραφημένη μορφή, η ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής από το πρόγραμμα προνομίων καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του μέλους για κοινοποίηση εμπορικών μηνυμάτων, εφόσον δεν αντιτίθεται το μέλος) με σκοπό την διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της Π.A.E.

Κάθε μέλος μπορεί επίσης με τρεις (3) τρόπους να διαχειριστεί οποτεδήποτε την αποστολή ή την παύση της αποστολής  κάθε εμπορικής επικοινωνίας και άμεσης διαφήμισης, σε ένα ή και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του (email, SMS στο κινητό του τηλέφωνο ή Viber στο κινητό του τηλέφωνο):

 • είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή [email protected],
 • είτε με την αποστολή σχετικού έγγραφου αιτήματος στην διεύθυνση Οδυσσέα Καλλιγιάννη 4, 73100, Χανιά Κρήτης (Υπόψη DPO),
 • είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 28210 75407.

4.2.δ. Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα του μέλους θα διατηρεί και επεξεργάζεται η Π.Α.Ε. έως ότου το μέλος καταργήσει την κάρτα “Blue Passion”. Παρόλα αυτά κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές του σχέσεις με την Π.Α.Ε. καθώς και τις δηλώσεις του μέλους για την επεξεργασία των δεδομένων του δύνανται να  παραμένουν ως πληροφορίες για το μέλος στα συστήματα της Π.Α.Ε. προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την Π.Α.Ε. και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

4.2.στ. Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας: Το μέλος ενημερώνεται ότι η Π.A.E. δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση από το μέλος ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του (δεδομένα ειδικής κατηγορίας) για τις ανάγκες της κάρτας μέλους “Blue Passion”.

4.2.ζ. Υποχρέωση Διαφάνειας: Για οιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του καθώς και την επεξεργασία και προστασία τους το μέλος δύναται να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Π.A.E. στο email [email protected] ή στην τηλεφωνική γραμμή 28210 75407 και εφόσον δεν θεωρεί ότι ικανοποιείται από τις ενέργειες της Π.A.E. ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, email: [email protected]).

4.2.η. Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα Προστασίας: Η Π.A.E., οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της  / βοηθοί εκπλήρωσης εφαρμόζουν τα  κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την, κατά το δυνατό, καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε αυτά και γενικά την παράνομη επεξεργασία τους (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) όπως και για την διασφάλιση της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε αυτά.

Αυτά τα μέτρα στόχο έχουν να διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο που μπορεί να διατρέξουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το είδος και την κρισιμότητα των δεδομένων, τις τεχνικές δυνατότητες της Π.A.E. και των συνεργατών της, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς κάθε συγκεκριμένης επεξεργασίας, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών αυτών μέτρων.

Σε κάθε περίπτωση η Π.Α.Ε., οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της και οι προστηθέντες της  / βοηθοί εκπλήρωσης δεσμεύονται συμβατικά να διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των μελών και να μην τα κοινοποιούν ή επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του μέλους εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στο νόμο.

H Π.Α.Ε., στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης “Blue Club”, δύναται να επιτρέπει συνδυαστικές προσφορές με τρίτα μέρη προς τα μέλη του “Blue Club”, χωρίς όμως να διαβιβάζει ή κοινοποιεί τα δεδομένα τους και γενικώς εγγυάται ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του μέλους θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που ρητά αναφέρονται στους παρόντες όρους, χωρίς την εκ των προτέρων κατάλληλη ενημέρωση και, όπου απαιτείται, ρητή συγκατάθεση του μέλους.

 • ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

H Π.A.E.  δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, αρχική ή επιγενόμενη, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, του μέλους από την χρήση και εφαρμογή του προγράμματος πιστότητας “Blue Club”. Σε κάθε περίπτωση η τυχόν ευθύνη της Π.Α.Ε. θα περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εκ νέου έκδοση κάρτας προνομίων του μέλους. H Π.Α.Ε. δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία στο μέλος, τα λοιπά μέλη του προγράμματος ή τρίτα πρόσωπα εξαιτίας ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων του μέλους, ιδίως για τα προσωπικά του στοιχεία.  

Οι παρόντες όροι αποτελούν το μοναδικό και συνολικό συμβατικό κείμενο που διέπει την σχέση μεταξύ της Π.Α.Ε. και τα μέλη του προγράμματος πιστότητας “Blue Club” και υπερτερούν οιασδήποτε προηγούμενης μορφής τους και θα ισχύουν ως έχουν μέχρι τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση τους από την  Π.Α.Ε., η οποία θα ισχύει είτε από την κοινοποίηση τους στα μέλη, είτε από την ανάρτηση τους στον ιστότοπο του προγράμματος πιστότητας “Blue Club” (https://www.chaniafc.gr/BlueClub/).  

Η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί υπηρεσίες παρεχόμενες από το πρόγραμμα  πιστότητας “Blue Club” κατά την απόλυτη κρίση της, οποτεδήποτε.

Οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα “Blue Club” αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης και βρίσκονται αναρτημένοι σε πλήρη ανάλυση στην ιστοσελίδα και το μέλος οφείλει να συμμορφώνεται απολύτως με αυτούς.

Οι παρόντες όροι ισχύουν για τα μέλη του προγράμματος “Blue Club” στην Ελλάδα και διέπουν την σχέση τους με την Π.A.E.  από την 2α Νοεμβρίου του 2020, ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και για οιαδήποτε ερμηνεία τους ή διαφορά μεταξύ του μέλους και της Π.A.E.  αρμόδια είναι αποκλειστικά τα  Δικαστήρια των Χανίων.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης θεωρείται αποδεκτή ως υπογεγραμμένο έγγραφο.

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Xrysoi-Xorigoi

Carwiz